Voorop in de strijd tegen seksisme

Consultancy- en opleidingsbedrijf Mannaz adviseert bedrijven over het omgaan met seksisme en aanstootgevend gedrag. In het kielzog van de tweede golf van #MeToo staat de telefoon deze dagen roodgloeiend: Het bedrijfsleven heeft zich gerealiseerd dat actie nodig is. 

Managers aan de bal 

Bij Mannaz werken ze al jaren met veranderingsmanagement en cultuurveranderingen en Marianne Egelund Siig twijfelt er geen moment aan waar de verandering moet beginnen: 

“Het managementteam heeft een enorme verantwoordelijkheid om de noodzakelijke verandering tot stand te brengen. Zij moeten voorop lopen. Om een goede werkomgeving te creëren die vrij is van ongewenst gedrag, moet u ongewenst gedrag duidelijk aanpakken – en tegelijkertijd een gemeenschappelijk begrip creëren van waar u heen wilt” 

“De weg naar een veilige en inclusieve werkplek verschilt niet van zoveel ander strategisch organisatorisch werk. U moet weten waar u heen wilt en waarom. U moet weten wat uw uitgangspunt is en prioriteiten stellen. In dit verband moet u begrijpen waarom een veilige en inclusieve werkomgeving essentieel is voor het creëren van welzijn en goede prestaties, en wat het kan kosten als u alles op zijn beloop laat.” 

Het is belangrijk dat managers zich concentreren op het creëren van werkplekken met een hoge mate van vertrouwen en psychologische veiligheid, zodat medewerkers voelen dat ze zich zonder problemen kunnen uitspreken over ongewenst gedrag, aldus Marianne Egelund Siig. 

Foto: Mannaz 

Actueel door corona 

Dus hoe doorbreekt u als manager een cultuur die bijvoorbeeld ongewenst gedrag en pesterijen toelaat? 

“In de eerste plaats is het belangrijk om te luisteren en u ervan bewust te zijn dat ongepaste ervaringen op de werkplek uit allerlei hoeken kunnen komen; van klanten, cliënten en partners. Online en offline. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat de inspanningen ook gericht zijn op een fluïde hybride en digitale werkomgeving. Alles bij elkaar kan dit het voor een manager bijzonder moeilijk maken om eventueel ongepast gedrag op te sporen en aan te pakken,” legt Marianne Egelund Siig uit. 

“Wat we zien in verband met de tweede golf van #MeToo is dat mensen nu meer luisteren. In plaats van de slachtoffers te negeren en soms zelfs aan de schandpaal te nagelen, luisteren we nu en erkennen ook dat ongewenst gedrag niet alleen te wijten is aan het slechte gedrag van individuen, maar dat het deel kan uitmaken van de cultuur.” 

In vijf stappen naar minder seksisme en ongewenst gedrag 

Marianne Egelund Siig beveelt deze vijf stappen aan om seksisme en ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken. 

1. Ontwikkel een strategie: Creëer begrip voor het feit dat een veilige en inclusieve werkomgeving essentieel is om welzijn en goede prestaties in de organisatie te bereiken. Wat kost het om dit niet te doen? Beschrijf de ambities; de werkomgeving en de -cultuur die u wenst en de doelen die u wilt bereiken. 

2. Plannings- en karteringsfase: Ken uw uitgangspunt door een anonieme enquête onder medewerkers te houden waarin wordt gevraagd naar specifieke ervaringen met seksuele intimidatie, uitsluiting, geweld en pesterijen. Krijg een overzicht en correcte gegevens over de indeling per geslacht, leeftijdsgroepen, nationaliteiten enz., zodat u ook kunt analyseren hoe inclusief en divers uw cultuur is. Neem de HR-processen door en zorg ervoor dat de huidige wetgeving bekend is. 

3. Co-creatie: Zorg dat de belangrijkste managers en personeelsleden, die de ontwikkeling van de cultuur dragen, betrokken worden bij het opstellen van het nieuwe beleid, de gedragscode, het samenwerkingsbeleid of de spelregels voor gedrag. 

4. Uitvoering: Communiceer duidelijk over de procedures, rollen en beleidslijnen die zowel de preventie als de hantering van ongewenst gedrag ondersteunen. Betrek de hele organisatie erbij en organiseer trainingen voor managers, HR en vertrouwenspersonen, zodat zij hun specifieke verantwoordelijkheden en rollen kennen. 

5. De evaluatie- en follow-up-fase: Voor de aanpak van seksisme en ongewenst gedrag is een voortdurende focus en inzet op de lange termijn nodig. Zorg dat u een vervolg geeft aan de vorderingen en resultaten. Herhaal de enquête eenmaal per jaar en gebruik de meting om uw vooruitgang te vieren en uw inspanningen gericht voort te kunnen zetten. 

Scroll naar top