Find here the answers to
your questions

For whistleblowere

Ja, Whistleblower Partners’ rapporteringssystem er anonymt. Dette giver whistleblowere mulighed for at rapportere bekymringer eller forseelser uden frygt for repressalier, hvilket skaber et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø.

For at muliggøre en grundig undersøgelse bør du give en detaljeret beskrivelse, herunder hvad der er sket, og hvor og hvornår det er sket. Du behøver ikke at have beviser for din mistanke, men en anmeldelse skal altid foretages i god tro. Du kan uploade tekstfiler og billeder til din indberetning. Vores system fjerner metadata for at sikre din anonymitet.

Whistleblowers kan anmelde alt, hvad de mistænker for at være en overtrædelse af loven, virksomhedens politikker og etiske standarder.

Medarbejdere, der er tilknyttet en virksomheds whistleblowing-enhed, har en særlig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der er i rapporterne. Denne tavshedspligt gælder kun for de oplysninger, der er indeholdt i rapporten. Hvis en indberetning giver anledning til indledning af en sag, er andre oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med behandlingen af sagen, ikke omfattet af tavshedspligten.

Ja, tidligere ansatte er beskyttet af direktivet.

Loven beskytter følgende personer: arbejdstagere i den private og offentlige sektor, selvstændige erhvervsdrivende, aktionærer, ikke-eksekutive medlemmer, frivillige, betalte og ulønnede praktikanter. Derudover beskytter loven også personer, der arbejder eller har arbejdet under tilsyn og ledelse af entreprenører, underleverandører og leverandører, personer, der er ved at indlede et arbejdsforhold, og personer, der er medlem af organisationens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.

Alle typer oplysninger, f.eks. en persons navn, stillingsbetegnelse, opgaver, oplysninger om regler, der er blevet overtrådt.

a, vi har en ISAE 3000-revisorerklæring om vores overholdelse af GDPR, og vi er ISO 27001-certificeret. Vi udsætter vores system for regelmæssige penetrationstests – “hacker-tests” – og vi har DPO-kompetencer internt.

For organisationer

Næsten alle, der har mistanke om/aktuel viden om, at der er begået svindel eller en eller anden form for forseelse, kan være whistleblower. Det er ikke et krav, at du har været vidne til bedrageriet eller har beviser for, at det har fundet sted. Normalt vil en whistleblower være en ansat i virksomheden eller en offentlig myndighed, men det er ikke et krav.

Nej, vi opbevarer vores data i Irland og Tyskland

Reglerne gælder også for kommuner, men direktivet giver mulighed for en undtagelse for kommuner med færre end 10.000 indbyggere.

Ja. irksomheden skal oplyse om procedurerne for indberetning et synligt sted, som er tilgængeligt for de personer, der er omfattet af virksomhedens whistleblowing-ordning. Afhængigt af omstændighederne kan et synligt sted f.eks. være virksomhedens websted. I det omfang whistleblowing-ordningen kun er tilgængelig for virksomhedens ansatte, kan intranettet også være et passende sted.

Et whistleblower-system er et system, der giver medarbejdere eller andre interessenter mulighed for at advare om noget, der muligvis ikke er i overensstemmelse med loven, organisationens værdier eller adfærdskodekset, og som kan have alvorlig indflydelse på en organisations aktiviteter og omdømme. En whistleblower-ordning supplerer de almindelige kommunikationskanaler.

Virksomheden skal føre skriftlige optegnelser over etableringen og procedurerne for whistleblowing-systemet. Det betyder bl.a., at virksomheden skal kunne dokumentere, at der er udpeget en whistleblowing-enhed, at der er etableret et system, hvortil indberetninger kan foretages, og at systemet er udformet i overensstemmelse med lovens krav.

Whistleblower Partners’ system kan være i drift på 2 uger fra underskrivelsen af aftalen. I løbet af denne periode vil du få en teknisk onboarding og et online onboarding-møde med vores kundekonsulent på dit lokale sprog.

Når vi ophæver vores aftale, sletter/afleverer vi klientoplysningerne, medmindre eller indtil vi er forpligtet til at opbevare dem i henhold til gældende lovgivning.