Find here the answers to
your questions

Voor werknemers

Ja, het meldingssysteem van Whistleblower Partners is anoniem. Dit stelt klokkenluiders in staat hun zorgen of misstanden te melden zonder angst voor vergelding, waardoor een veiligere en betrouwbaardere werkomgeving ontstaat.

Om een grondig onderzoek mogelijk te maken, moet u een gedetailleerde beschrijving opnemen, inclusief wat er is gebeurd en wanneer en waar het is gebeurd. U hoeft geen bewijs te hebben voor uw vermoedens, maar een melding moet altijd te goeder trouw worden gedaan. U kunt tekstbestanden en afbeeldingen uploaden naar uw melding. Ons systeem verwijdert metadata om uw anonimiteit te waarborgen.

Klokkenluiders kunnen alles melden wat zij vermoeden als een schending van de wet, het bedrijfsbeleid en de ethische normen.

Werknemers die zijn toegewezen aan de klokkenluiderseenheid van een onderneming hebben een speciale geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie in meldingen. Deze geheimhouding geldt alleen voor de informatie in de melding. Deze geheimhouding geldt alleen voor de informatie in de melding. Indien een melding aanleiding geeft tot het openen van een zaak, valt andere informatie die tijdens de behandeling van de zaak is verzameld, niet onder de geheimhoudingsplicht.

Ja, voormalige werknemers worden door de richtlijn beschermd.

De wet beschermt de volgende personen: werknemers in particuliere en openbare sectoren; zelfstandigen; aandeelhouders; niet-uitvoerende leden; vrijwilligers; betaalde en onbetaalde stagiairs. Daarnaast beschermt de wet ook mensen die onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers werken of hebben gewerkt; mensen die op het punt staan een arbeidsrelatie aan te gaan en degenen die deel uitmaken van de raad van bestuur, het management of de raad van toezicht van de organisatie.

Alle soorten informatie, zoals iemands naam, functie, taken, informatie over regels die zijn overtreden.

Ja, we hebben een ISAE 3000 accountantsverklaring betreffende onze GDPR-naleving, en we zijn ISO 27001 gecertificeerd. We onderwerpen ons systeem regelmatig aan penetratietests – “hackertests” – en we hebben DPO-competenties in huis.

Voor organisaties

Bijna iedereen die vermoedt of weet dat er fraude of een of andere misstand is gepleegd, kan klokkenluider zijn. Het is geen vereiste dat je getuige bent geweest van de fraude of dat je bewijs hebt dat de fraude heeft plaatsgevonden. Gewoonlijk is een klokkenluider een werknemer van het bedrijf of een overheidsinstantie, maar dit is geen vereiste.

Nee, we slaan onze gegevens op in Ierland en Duitsland.

De regels gelden ook voor gemeenten, maar de richtlijn staat een uitzondering toe voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Ja. Het bedrijf moet informatie over de procedures voor het doen van de melding verstrekken op een zichtbare plaats die toegankelijk is voor de personen die onder de klokkenluidersregeling van het bedrijf vallen. fhankelijk van de omstandigheden kan een zichtbare plaats bijvoorbeeld de website van de onderneming zijn. Voor zover de klokkenluidersregeling alleen beschikbaar is voor werknemers van de onderneming, kan het intranet ook een geschikte plaats zijn.

Een klokkenluidersregeling is een systeem waarmee werknemers of andere belanghebbenden een waarschuwing kunnen geven over iets dat mogelijk niet in overeenstemming is met de wet, de waarden van de organisatie of de gedragscode, en dat de activiteiten en de reputatie van een organisatie ernstig kan schaden. Een klokkenluidersregeling is een aanvulling op de reguliere communicatiekanalen.

De onderneming moet de instelling en de procedures van het klokkenluidersysteem schriftelijk vastleggen. Dit betekent onder meer dat de onderneming moet kunnen aantonen dat er een klokkenluiderseenheid is aangesteld, dat er een systeem is opgezet waar meldingen kunnen worden gedaan en dat het systeem is opgezet in overeenstemming met de eisen van de wet.

Het systeem van Whistleblower Partners kan binnen 2 weken na ondertekening van de overeenkomst operationeel zijn. Gedurende deze tijd krijgt u een tecnische onboarding en heeft u een online onboarding meeting met onze klantadviseur in uw lokale taal.

Wanneer wij onze overeenkomst opzeggen, verwijderen/overhandigen wij de klantgegevens, tenzij of totdat wij deze volgens het geldende recht moeten bewaren.