Find here the answers to
your questions

För visselblåsare

Ja, Whistleblower Partners rapporteringssystem är anonymt. Detta gör det möjligt för visselblåsare att rapportera problem eller oegentligheter utan rädsla för repressalier, vilket skapar en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

För att möjliggöra en grundlig utredning bör du bifoga en detaljerad beskrivning, inklusive vad som hände samt var och när det hände. Du behöver inte ha bevis för dina misstankar, men en anmälan måste alltid göras i god tro. Du kan ladda upp textfiler och bilder till din anmälan. Vårt system tar bort metadata för att garantera din anonymitet.

Visselblåsare kan rapportera allt de misstänker är ett brott mot lagen, företagets policyer och etiska normer.

Anställda som arbetar vid ett företags visselblåsarenhet har en särskild tystnadsplikt när det gäller informationen i rapporterna. Denna tystnadsplikt ska endast gälla den information som finns i rapporten. Om en rapport ger upphov till att ett ärende inleds, omfattas annan information som samlats in under handläggningen av ärendet inte av tystnadsplikten.

Ja, tidigare anställda skyddas av direktivet.

Lagen skyddar följande personer: arbetstagare inom den privata och offentliga sektorn, egenföretagare, aktieägare, icke-styrelseledamöter, volontärer, betalda och obetalda praktikanter. Dessutom skyddas även personer som arbetar eller har arbetat under övervakning och ledning av entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer, personer som står i begrepp att inleda ett arbetsförhållande och personer som ingår i organisationens styrelse, ledning eller tillsynsråd.

Alla typer av information, t.ex. en persons namn, arbetstitel, arbetsuppgifter, information om regler som har överträtts.

Ja, vi har ett ISAE 3000-revisorsutlåtande om vår efterlevnad av GDPR och vi är ISO 27001-certifierade. Vi utsätter vårt system för regelbundna penetrationstester – ”hackertester” – och vi har intern kompetens för dataskyddsombud.

För organisationer

Nästan vem som helst som har misstankar/exakt kunskap om att bedrägerier eller oegentligheter av något slag har begåtts kan vara en visselblåsare. Det är inget krav att du bevittnade bedrägeriet eller har bevis för att det har ägt rum. Vanligtvis är en visselblåsare anställd på företaget eller en offentlig myndighet, men detta är inget krav.

Nej, vi lagrar våra uppgifter på Irland och i Tyskland.

Reglerna gäller även för kommuner, men direktivet tillåter ett undantag för kommuner med färre än 10 000 invånare.

Ja. Företaget måste tillhandahålla information om förfarandena för rapportering på en synlig plats som är tillgänglig för de personer som omfattas av företagets system för visselblåsning. Beroende på omständigheterna kan en synlig plats till exempel vara företagets webbplats. I den mån systemet för visselblåsning endast är tillgängligt för företagets anställda kan även intranätet vara en lämplig plats.

Ett visselblåsarsystem är ett system som gör det möjligt för anställda eller andra intressenter att varna för något som kanske inte följer lagen, organisationens värderingar eller uppförandekoden och som allvarligt kan påverka organisationens verksamhet och anseende. Ett visselblåsarsystem är ett komplement till vanliga kommunikationskanaler.

Företaget måste föra skriftliga register över inrättandet av och förfarandena för systemet för visselblåsning. Detta innebär bland annat att företaget måste kunna visa att en visselblåsarenhet har utsetts, att ett system har inrättats till vilket rapporter kan göras och att systemet har utformats i enlighet med lagens krav.

Whistleblower Partners system kan vara igång inom två veckor från undertecknandet av avtalet. Under denna tid kommer du att få en teknisk onboarding och ett online-onboardingmöte med vår kundkonsulent på ditt lokala språk.

När vi säger upp avtalet, raderar/ lämnar vi över kunddatan, om inte eller tills det att vi är förpliktade att bevara det gällande lag.